BaleiDetale.pl

Regulamin Systemu Rezerwacji Konsultacji

Niniejszy Regulamin, stworzony na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) i określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług w zakresie usług odpłatnych na serwisie www.BaleiDetale.pl za pośrednictwem serwisu internetowego www.nakiedy.pl przez NAKIEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Serwis – system rezerwacji online funkcjonujący pod adresem https://baleidetale.pl/zamow-konsultacje/ lub  https://baleidetale.nakiedy.pl/

Usługa   – Konsultacja świadczona drogą mailową, zdalnie lub w wyznaczonym miejscu.

Usługodawca – NAKIEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 15/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDANSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU pod numerem KRS 0000613743, REGON 364245886, NIP 5882417353 z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000 PLN będąca właścicielem Usługi, Administratorem Danych Osobowych w przypadku Użytkowników oraz podmiotem Przetwarzającym dane w przypadku danych Klientów.

Użytkownik  –  BALEIDETALE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (BaleiDetale.pl) BaleiDetale.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 38/4, 50-227 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000758540, o kapitale zakładowym 12 000 PLN, NIP 8952197327, REGON 381842519.; przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 584) – będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Konto Klienta – oznacza przyznane indywidualnie Klientowi konto umożliwiające mu korzystanie z Usługi. Konto jest tworzone wedle wyboru Klienta w ramach dostępnych wolnych nazw.

Administrator Konta – Użytkownik posiadający prawa administracji Kontem Klienta.

Klient – oznacza osobę fizyczną, z którą Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług lub sprzedaż produktów za pośrednictwem systemu rezerwacji Nakiedy.

Dane osobowe – To wszelkie dane definiowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, wprowadzane zarówno przez Użytkownika jak i Klientów.

Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation).

 


§1. Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Usługodawcę, jak również określa zakres praw i obowiązków Użytkownika i Klienta.

2.Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Klienci, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta.

3.Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Klienta jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na warunki określone w Regulaminie. Wyrażenie zgody następuję w momencie rezerwacji usług.

 


§2. Usługodawca i Użytkownik

1.Usługodawca jak i Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.

2.Usługodawca jak i Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

3.Usługodawca i Użytkownik zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Klienta gdy:

-Klient naruszy niniejszy Regulamin,

-używa Konta niezgodnie z prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje.

4.Użytkownik nie odpowiada za politykę prywatności serwisu rezerwacji Usługodawcy.

5.Usługodawca, jak i Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Usługodawca, jak i Użytkownik nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Klienta.

6.W razie wystąpienia awarii Serwisu Usługodawca, jak i Użytkownik będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.

7.Usługodawca, jak i Użytkownik  zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.

8.Usługodawca, jak i Użytkownik nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych informacji o Klientach innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

9.Usługodawca jak i Użytkownik może sporządzać na podstawie informacji o Klientach ogólne statystyki związane z działalnością i odwiecznością serwisu przygotowywane dla współpracujących z nami partnerów (min. reklamodawców, sponsorów). Informacje te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację poszczególnych Klientów serwisu.

 


§3. Obowiązki Klienta

1.Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

2.Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie i korzystanie z Serwisu przez innych Klientów.

3.Przestrzegania praw autorskich w szczególności wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

4.Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Klientów w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich, bez ich wyraźnej zgody.

 


§4. Rejestracja

  1. W momencie rejestracji i akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, jak i Użytkownik, zgodnie z warunkami Ustawy i RODO oraz Polityki prywatności BaleiDetale.pl Sp. z o.o. i Polityki prywatności Nakiedy Sp. z o.o.
  2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza zawierającego w szczególności unikalną nazwę konta (tj. niewykorzystaną aktualnie) oraz hasło.
  3. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Klienta. Klient obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób utrudniający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Klient nie powinien udostępniać treści hasła osobom trzecim.
  4. W przypadku rezygnacji Klienta z Konta jego login może być przydzielony nowemu Klientowi z dodaniem daty rejestracji.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie szkody dokonane za pomocą hasła Klienta. Klient może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim Koncie.
  6. Rejestracja jest dobrowolna.

 


§5. Usługi i Opłaty 

1.      Konsultacja E-Mail – 49zł

Szybka odpowiedź na zadane pytanie

DLA KOGO?: 

Dedykowana dla osób, które mają konkretny problem do rozwiązania i są w toku danego procesu budowlanego (np. załatwiasz formalności, budujesz bryłę domu, czy nie wiesz jaki materiał do budowy wybrać).

Najczęściej z tej konsultacji korzystają Ci Balowicze, którzy już ze mną współpracują i odbyli przynajmniej jedną konsultację, np. telefoniczną, bądź Skype.

Moja odpowiedź to max 1500 znaków liczone ze spacjami. Staram się odpowiadać bardzo konkretnie na ile to możliwe, bez zbędnego lania wody ceniąc tym samym Twój czas i pieniądze.

Wybrana data konsultacji stanowi maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź.

Pamiętaj!, jeśli odpowiedź znajduje się już w moich artykułach mogę przekierować Cię do nich stosownym linkiem ( w takich sytuacjach staram się podpowiedzieć to co uważam, że na dany moment powinieneś wiedzieć, aby odpowiedź nie była tylko przesłaniem linka do opisanego już przez mnie problemu). Dlatego proponuję Ci najpierw dobrze sprawdzić, czy rozwiązanie Twojego problemu już nie jest opisane w artykułach ZA DARMO! 😉

 

2.      Konsultacje Telefoniczne lub Skype – 74zł / 149zł / 214zł / 364zł

Szybka/Typowa/Dłuższa/Kompletna Konsultacja na Dowolny Temat

DLA KOGO?: 

Rekomendowana dla osób, które kontaktują się zemną po raz pierwszy. Możemy omówić konkretny problem do rozwiązania przy okazji (jeśli będziesz chciał więcej) zaproponuję Ci atrakcyjny pakiet konsultacji dostosowany pod Twoje potrzeby.

Pamiętaj!, to Twój czas, który poświęcam tylko Tobie. Wykorzystaj go maksymalnie, przygotuj sobie coś do notowania, by omawiane ważne aspekty nie uciekły Ci w natłoku spraw budowlanych.

Zastanów się o co chcesz mnie zapytać napisz o tym w okienku podczas rezerwacji, wówczas lepiej przygotuję się do odpowiedzi. Przygotuj rzuty projektu, jeśli są potrzebne do omówienia problemu (możesz przesłać je przed konsultacją na biuro@baleidetale.pl – koniecznie podając imię i nazwisko oraz termin zamówionej konsultacji).

Przy omawianiu problemów na budowie warto, abyś miał szczegółowe zdjęcia obrazujące ewentualny problem.  Im dokładniej pokażesz mi omawiany problem tym bardziej szczegółowo Tobie pomogę!

Im dłuższa konsultacja tym taniej dla Ciebie. Konsultacja 75 min uwzględnia już 5% rabatu. Konsultacja 135 minutowa to już 10% rabatu. Większe zniżki oferuję Ci przy Pakietach Konsultacji.

Dłuższe konsultacje, niż 135 min przez telefon, czy Skype wg mnie nie mają większego sensu. Kreatywne myślenie wyłącza się po pewnym czasie. Oczywiście na Twoją prośbę długość konsultacji możemy wydłużyć. To jednak musimy zaplanować wcześniej. Prośbę taką możesz przesłać przez formularz kontaktowy (zakładka Konsultacje).

Niestety musimy się trzymać wykupionego czasu z uwagi na dość mocno napięty harmonogram konsultacji i mojej pracy, jaką wkładam w BaleiDetale.pl. Efekty, które widzisz na BaleiDetale.pl to sporo zadań do wykonania niewidocznych z za monitora komputera.

Upewnij się, że podczas rejestracji podałeś właściwy numer telefonu (widoczny po zalogowaniu na twoim koncie w systemie rezerwacji konsultacji https://baleidetale.pl/zamow-konsultacje/ ).  To na ten numer będę do Ciebie dzwonić w umówionym terminie. Dla konsultacji Skype przy zamawianiu konsultacji podaj dane konta Skype do wykonania połączenia (moje konto to Sławomir Witiw).

W przypadku nieodwołania rezerwacji na 24h przed jej terminem konsultacja przepada. Przepada tyle konsultacji ile zamówiłeś na dany termin. Planuję uważnie swój czas, dlatego proszę konsultacje rezerwuj rozważnie!

 

3.      Konsultacja Telefoniczna – Pogotowie Telefoniczne – 225zł

Pogotowie Telefoniczne – 3 telefony do 15 min

DLA KOGO?: 

Rekomendowana dla osób, które budują już swój dom z bali i chcą „mieć mnie pod ręką” w awaryjnych sytuacjach.

Z uwagi na zaplanowany harmonogram pracy nie zawsze będę mógł odebrać od Ciebie telefon. Maksymalny czas w jakim do Ciebie oddzwonię to 5H liczone w godzinach od 8.00 do 20.00.

Pamiętaj!, bardzo mało spraw da się przeanalizować przez telefon rzetelnie! Bardzo często bez dokładnego przeanalizowania wszystkich szczegółów ostateczna opinie może nie być jednoznaczna – musisz o Tym wiedzieć. Niemniej jednak na podstawie swoich doświadczeń widzę, że wielu Inwestorów takich jak Ty, potrzebują takiego wsparcia, stąd taka opcja w konsultacjach.

Długość jednej rozmowy nie może przekraczać 15 min. Rezerwując tę opcję możesz pozwolić sobie na 3 takie rozmowy ze mną. Zarezerwuj Pogotowie Telefoniczne odpowiednio wcześniej, kiedy problemu jeszcze nie ma. Potrzebuję 2 dni roboczych na zaksięgowanie środków od Ciebie i aktywację usługi.

Upewnij się, że podczas rejestracji podałeś właściwy numer telefonu (widoczny po zalogowaniu na twoim koncie w systemie rezerwacji konsultacji https://baleidetale.pl/zamow-konsultacje/ ). W przypadku rozbieżności usługa może nie zostać zrealizowana.

Wykupione Pogotowie Telefoniczne nie podlega zwrotowi. To jest opcja wykupywana na coś w rodzaju ubezpieczenia na nieprzewidziane sytuacje.

Ważna 1 rok od momentu złożenia rezerwacji.

Dokonując rezerwacji zaznacz dowolny przypadkowy termin (niestety system ten nie ma możliwości wyłączenia terminów dla wybranych usług). Zadzwoń kiedy chcesz w godzinach 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku.

 

4.      Konsultacja Osobista we Wrocławiu przy Kawie – Wybierz i poproś o wycenę

Typowa/Dłuższa Konsultacja na Dowolny Temat

DLA KOGO?: 

Jeśli Wrocław jest dobrym miejscem na spotkanie ze mną i lubisz dobrą kawę/herbatę 🙂 skorzystaj z tej opcji. Uważam, że twarzą w twarz możemy więcej, trafniej omówić Twoja budowę/problem. Rozmowa przez telefon, czy Skype daje mniejsze możliwości skutecznej wymiany wszelkich informacji.

Pamiętaj!, tak jak przy konsultacjach zdalnych to Twój czas, który poświęcam tylko Tobie. Wykorzystaj go maksymalnie, przygotuj sobie coś do notowania, by omawiane ważne aspekty nie uciekły Ci w natłoku spraw budowlanych.

Zastanów się o co chcesz mnie zapytać napisz o tym w okienku podczas rezerwacji, wówczas lepiej przygotuję się do odpowiedzi. Przygotuj rzuty projektu, jeśli są potrzebne do omówienia problemu (możesz przesłać je przed konsultacją na biuro@baleidetale.pl – koniecznie podając imię i nazwisko oraz termin zamówionej konsultacji).

Przy omawianiu problemów z budowy warto, abyś miał szczegółowe zdjęcia obrazujące ewentualny problem.  Im dokładniej pokażesz mi omawiany problem tym bardziej precyzyjnie Tobie pomogę!

Aby nie zmęczyć Cię natłokiem informacji takie konsultacje proponuję, aby odbywały się w blokach 90 minutowych lub dla bardziej wytrwałych 180 minut. Więcej na jeden raz uważam, że nie ma sensu, aby kreatywne myślenie za bardzo na tym nie ucierpiało :). Oczywiście w toku indywidualnych ustaleń (np. jedziesz do mnie z bardzo daleka) długość konsultacji możemy określić indywidualnie. To jednak musimy zaplanować wcześniej. Prośbę taką możesz przesłać poprzez formularz kontaktowy (zakładka konsultacje).

Miejsce spotkania na terenie Wrocławia zazwyczaj ustalam ja do 24H przed spotkaniem.

Niestety musimy się trzymać wykupionego czasu z uwagi na dość mocno napięty harmonogram konsultacji i mojej pracy, jaką wkładam w BaleiDetale.pl. Efekty, które widzisz na BaleiDetale.pl to sporo zadań do wykonania niewidocznych z za monitora komputera.

Upewnij się, że podczas rejestracji podałeś właściwy numer telefonu (widoczny po zalogowaniu na twoim koncie w systemie rezerwacji konsultacji https://baleidetale.pl/zamow-konsultacje/ ).  To na ten numer będę do Ciebie dzwonić  w celu ustalenia szczegółów i tuż przed spotkaniem, gdybyśmy nie mogli się znaleźć.

W przypadku nieodwołania rezerwacji na 48h przed jej terminem konsultacja przepada. Planuję uważnie swój czas, dlatego proszę konsultacje rezerwuj rozważnie!

 

5.      Konsultacja na Twojej Budowie – Wybierz i poproś o wycenę

Analiza Postępu Prac, Twoich planów budowlanych, ewentualnych błędów na budowie itp.

DLA KOGO?: 

Jeśli potrzebujesz wsparcia bezpośrednio na Twojej budowie. Oko w oko z problemem do rozwiązania możemy razem najwięcej zdziałać.

Pamiętaj! Czerpię dużą radość z pomocy niesionej na budowie, jednak moim głównym celem przy tworzeniu BaleiDetale.pl jest pomoc całej branży, aby budowanie domu z bali było w przyszłości o stokroć łatwiejsze. Wyjazd na budowę do Ciebie to sporo czasu, którego nie poświęcę na strategiczne działania w BaleiDetale.pl. Stąd usługę tą wyceniam bardzo wysoko dla Inwestorów najbardziej zdeterminowanych do tego, abym przyjechał (to zazwyczaj oznacza, że problem do rozpracowania mają duży i nie da się go rozwiązać taniej dla Ciebie podczas konsultacji zdalnych).

Na wycenę tej usługi składa się m.in. koszt roboczogodziny na poziomie 120zł (liczony od momentu wyjazdu z Wrocławia, aż do powrotu), każde 100km trasy to 85zł dodatkowych kosztów transportu (liczone w obie strony), jeśli jest konieczny nocleg dodatkowo go doliczam do wyceny usługi. Na cenę wpływa także zagadnienie jakie będziemy rozwiązywać.

W przypadku zainteresowania wyceną wyjazdu na Twoją budowę napisz do mnie poprzez formularz kontaktowy (zakładka Konsultacje). Napisz mi proszę jaki masz problem do rozwiązania (mile widziane zdjęcia, rzuty i inne dokumenty precyzyjnie opisujące sprawę), gdzie jest budowa i w jakim terminie trzeba się tym zająć.

Upewnij się, że podczas rejestracji podałeś właściwy numer telefonu (widoczny po zalogowaniu na twoim koncie w systemie rezerwacji konsultacji https://baleidetale.pl/zamow-konsultacje/ ).  To na ten numer będę do Ciebie dzwonić w celu ustalenia szczegółów i tuż przed spotkaniem, gdybyśmy nie mogli się znaleźć.

W przypadku nieodwołania rezerwacji na 72h (3 dni) przed jej terminem konsultacja przepada. Planuję uważnie swój czas, zwłaszcza wyjazdy na budowy, dlatego proszę konsultacje rezerwuj rozważnie!

 

6.      Pakiety Konsultacji – Wybierz i poproś o wycenę

Szybka odpowiedź E-Mail z Dedykowanym Pakietem

DLA KOGO?: 

Jeśli chcesz, abym stworzył pakiet konsultacji pod Twoje potrzeby i budowę.  Sugeruję, abyś najpierw odbył ze mną przynajmniej jedną konsultację telefoniczną/Skype, wówczas lepiej oszacuję jak mogę Ci pomóc i czy takiej pomocy potrzebujesz. Czasem rozwiązania są proste i bezpłatne np. na moim blogu 🙂

Opisz dokładnie, gdzie znajduje się Twoja budowa oraz na jakim etapie jesteś (myślisz o budowie potrzebujesz wskazówek, rozpoczynasz proces budowy domu, budujesz, inne).

Dodatkowo możesz napisać jakie masz pytania/problemy na ten moment. W odpowiedzi napiszę Ci jakich konsultacji możesz potrzebować.

PAMIĘTAJ! Ta darmowa konsultacja tyczy się tylko oszacowania jakich konsultacji możesz potrzebować. Zaproponuję Ci dedykowane rozwiązanie. Wybrana data konsultacji stanowi maksymalny czas odpowiedzi via E-Mail.

Pakiet na Start/Budowa Domu/Budowa Domu XXL

DLA KOGO?: 

Jeśli chcesz realizować, więcej konsultacji ze mną z sensownym rabatem i  kontaktowałeś się już ze mną chociaż raz na jednej konsultacji.

Pamiętaj!, to Twój czas, który poświęcam tylko Tobie. Wykorzystaj go maksymalnie, przygotuj sobie coś do notowania, by omawiane ważne aspekty nie uciekły Ci w natłoku spraw budowlanych.

Zastanów się o co chcesz mnie zapytać napisz o tym w okienku podczas rezerwacji, wówczas lepiej przygotuję się do odpowiedzi. Przygotuj rzuty projektu, jeśli są potrzebne do omówienia problemu (możesz przesłać je przed konsultacją na biuro@baleidetale.pl – koniecznie podając imię i nazwisko oraz termin zamówionej konsultacji).

Przy omawianiu problemów na budowie warto, abyś miał szczegółowe zdjęcia obrazujące ewentualny problem.  Im dokładniej pokażesz mi omawiany problem tym bardziej szczegółowo Tobie pomogę!

Im większy pakiet rezerwujesz tym taniej dla Ciebie:

Pakiet na Start to 12% rabatu – 3 konsultacje po 50 minut,

Pakiet Budowa Domu to 15% rabatu – 6 konsultacji po 50 min,

Pakiet Budowa domu XXL to 20 % rabatu – 10 konsultacji po 50 min.

Wybierz wielkość pakietu, która Cię interesuje.  Konsultacje z wykupionych pakietów lub kupione osobno możesz łączyć, na przykład jeśli masz ochotę zrealizować dwie (100 min) i więcej za jednym ciągiem nic nie stoi na przeszkodzie. Zarezerwuj odpowiedniej długości blok w kategorii „Kolejna Konsultacja w Ramach Realizacji Pakietu”.

Jeśli chciałbyś wykorzystać bardziej niestandardowy czas napisz do mnie poprzez formularz kontaktowy (zakładka konsultacje). Poinformuj mnie ile czasu chcesz, abym dla Ciebie zarezerwował.

Zaznaczę tylko, że dłuższe konsultacje, niż 150 min przez telefon, czy Skype wg mnie nie mają większego sensu. Kreatywne myślenie wyłącza się po pewnym czasie.

Upewnij się, że podczas rejestracji podałeś właściwy numer telefonu (widoczny po zalogowaniu na twoim koncie w systemie rezerwacji konsultacji https://baleidetale.pl/zamow-konsultacje/ ).  To na ten numer będę do Ciebie dzwonić w umówionym terminie. Dla konsultacji Skype przy zamawianiu konsultacji podaj dane konta Skype do wykonania połączenia (moje konto Skype to Sławomir Witiw).

W przypadku nieodwołania rezerwacji na 24h przed jej terminem konsultacja przepada. Przepada tyle konsultacji ile zamówiłeś na dany termin. Planuję uważnie swój czas, dlatego proszę konsultacje rezerwuj rozważnie!

 

7.      Kolejna Konsultacja w Ramach Realizacji Pakietu

Typowa/Dłuższa/Kompletna Konsultacja w Ramach Pakietu

DLA KOGO?: 

Jeśli wykupiłeś u mnie konsultacje i masz je jeszcze niezrealizowany czas (np. w ramach pakietu).

Pamiętaj!, tak jak poprzednio to Twój czas, który poświęcam tylko Tobie. Wykorzystaj go maksymalnie, przygotuj sobie coś do notowania, by omawiane ważne aspekty nie uciekły Ci w natłoku spraw budowlanych.

Zastanów się o co chcesz mnie zapytać napisz o tym w okienku podczas rezerwacji, wówczas lepiej przygotuję się do odpowiedzi. Przygotuj rzuty projektu, jeśli są potrzebne do omówienia problemu (możesz przesłać je przed konsultacją na biuro@baleidetale.pl – koniecznie podając imię i nazwisko oraz termin zamówionej konsultacji).

Przy omawianiu problemów występujących na budowie warto, abyś miał szczegółowe zdjęcia obrazujące ewentualny problem.  Im dokładniej pokażesz mi omawiany problem tym bardziej szczegółowo Tobie pomogę!

Wybierz czas, który chcesz zrealizować 50/100/150 minut.  Konsultacje z wykupionych pakietów lub kupione osobno możesz łączyć, na przykład jeśli masz ochotę zrealizować dwie (100 min) i więcej za jednym ciągiem nic nie stoi na przeszkodzie. Zarezerwuj odpowiedniej długości blok w kategorii „Kolejna Konsultacja w Ramach Realizacji Pakietu”.

Jeśli chciałbyś wykorzystać bardziej niestandardowy czas napisz do mnie poprzez formularz kontaktowy (zakładka konsultacje). Poinformuj mnie ile czasu chcesz, abym dla Ciebie zarezerwował.

Zaznaczę tylko, że dłuższe konsultacje, niż 150 min przez telefon, czy Skype wg mnie nie mają większego sensu. Kreatywne myślenie wyłącza się po pewnym czasie.

Upewnij się, że podczas rejestracji podałeś właściwy numer telefonu (widoczny po zalogowaniu na twoim koncie w systemie rezerwacji konsultacji https://baleidetale.pl/zamow-konsultacje/ ).  To na ten numer będę do Ciebie dzwonić w umówionym terminie. Dla konsultacji Skype przy zamawianiu konsultacji podaj dane konta Skype do wykonania połączenia (moje konto Skype to Sławomir Witiw).

W przypadku nieodwołania rezerwacji na 24h przed jej terminem konsultacja przepada. Przepada tyle konsultacji ile zamówiłeś na dany termin. Planuję uważnie swój czas, dlatego proszę konsultacje rezerwuj rozważnie!

 


§6. Usługa przypomnień SMS

1.Usługa SMS polega na umożliwieniu Użytkownikowi – BaleiDetale.pl  Sp. z o.o. powiadomienia swoich Klientów o dokonanych przez nich rezerwacjach lub z innymi informacjami. W przypadku, gdy Klient przekaże Użytkownikowi swój numer telefonu, Usługodawca przesyła Klientowi wiadomość SMS, na podany przez niego numer telefonu w ramach posiadanych wiadomości SMS na koncie.

2.Koszt wysyłki SMSów pokrywa Użytkownik – BaleiDetale.pl Sp. z o.o.

 


§7. Zasady korzystania

1.Każdorazowe odwiedziny Serwisu oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.

2.Klient może korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w ramach możliwości techniczno-funkcjonalnych, a w szczególności może tworzyć i rozwijać własne Konto.

3.Niedopuszczalne są działania Klienta polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do publikowania w nim lub rozsyłania niechcianej informacji handlowej.

4.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta usług świadczonych przez Użytkownika i Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy oraz Nakiedy Sp. z o.o oraz Użytkownika BaleiDetale.pl Sp. z o.o.

5.Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działaniem lub zaniechaniem Klienta, niezależnie od jego winy. W szczególności oznacza to zwolnienie Usługodawcy, jak i Użytkownika z wszelkich roszczeń kierowanych do Usługodawcy, jak i Użytkownika przez osoby trzecie, obowiązek zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę jak i Użytkownika lub inne poszkodowane osoby w związku ze spowodowaniem szkody przez Klienta, jak i obowiązek zwrotu wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez Usługodawcę jak i Użytkownika lub inne poszkodowane osoby należnego im odszkodowania.

 


§8. Reklamacje

1.Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego (zakładka konsultacje/temat wiadomości inne..).

2.Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, login Klienta oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Użytkownika BaleiDetale.pl  Sp. z o.o. rozpatrywane.

4.Użytkownik BaleiDetale.pl  Sp. z o.o. zobowiązany jest do rozstrzygnięcia ich w terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji.

 


§9. Rezygnacja i usunięcie konta

1.Prawo rezygnacji z konta przysługuje Klientowi w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy (zakładka konsultacje/temat wiadomości inne…) podając adres email z którego zostało utworzone Konto.

2.Usługodawca, jak i Użytkownik zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia rażącego łamania niniejszego Regulaminu przez Klienta.

 


§10. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami), zwanej dalej „Ustawą”, oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Użytkownik powierzy Usługodawcy dane osobowe, które będzie przetwarzał na podstawie odrębnej umowy.

2.Użytkownik oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy i RODO w stosunku do danych powierzonych Usługodawcy.

3.Usługodawca,  zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe wyłącznie w celu wywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik zastrzega sobie prawo do przetwarzania powierzonych danych osobowych w zakresie działalności BaleiDetale.pl Sp. z o.o. (w tym przesyłanie informacji o nowych artykułach, Ebookach, postach w social mediach, szkoleniach itp.)


§11. Postanowienia końcowe

1.Usługodawca, jak i Użytkownik zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zaprzestania udostępniania usług bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Klientów. Usługodawca, jak i Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać usługę przez 30 dni lub do czasu zwrotu wszystkich danych Klientowi. Klientowi przysługuje zwrot opłat za nie wykorzystane Usługi.

2.Usługodawca, jak i Użytkownik zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji. Jeśli Klient nie zgadza się z postanowieniami nowego regulaminu może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, ale tylko gdy nowy regulamin godzi w jego interesy lub prawa. Usługodawca, jak i Użytkownik zobowiązuje się na zwrot opłat za nie wykorzystane Usługi. To prawo nie przysługuje mu jeśli zmiany miały na celu dostosowanie regulaminu do obowiązującego prawa. Brak sprzeciwu oznacza akceptację nowego regulaminu.

3.Odmowa akceptacji niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z usług Serwisu.

4.Usługodawca, jak i Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klientów oraz nieprzestrzeganiem przez nich warunków niniejszego Regulaminu.

5.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania Użytkownika BaleiDetale.pl Sp. z o.o. przez polskie sądy powszechne. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie polskie przepisy ogólnie obowiązujące.

6.Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu przysługuje Klientowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

Kolejny E-Book w Podziękowaniu!

Bezpłatny E-book 13 mitów o domach z bali do pobrania, domy z bali jak budować, baleidetale.pl

Dawka Inspiracji Na:

Bądź na bieżąco: