Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BaleiDetale.pl/sklep

1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy BaleiDetale.pl/sklep REGON: 381842519, jako BaleiDetale.pl Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000075854

Adres do Korespondencji:
BaleiDetale.pl Sp. z o.o.
Dobra 6-8/19
53-678 Wrocław
biuro@baleidetale.pl
tel. 792317773

Adres siedziby:
BaleiDetale.pl Sp. z o.o.
ul. Dobra 6-8/19, 53-678 Wrocław

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca BaleiDetale.pl Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dobra 6-8/19, 53-678 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000758540, o kapitale zakładowym 12 000 PLN, NIP 8952197327, REGON 381842519.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://baleidetale.pl/sklep/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępne w Sklepie towary i usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana, albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@baleidetale.pl
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 91 1090 2398 0000 0001 4127 5146 podany także na stronie internetowej w momencie wyboru płatności przelewem na konto bankowe.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu podanego w niniejszym paragrafie.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies, szczegóły w polityce prywatności https://baleidetale.pl/polityka-prywatnosci/
 4. zainstalowany program FlashPlayer, javascript.

Informacje ogólne

 1. Na Produkty oferowane w Sklepie udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów, chyba że karta produktu stanowi inaczej.
 2. Produkty: E-booki i Narzędzia PDF sprzedawane są w wersji elektronicznej, co oznacza, że Produkt jest dostępny do pobrania ze strony Sklepu w formie pliku PDF, XLXS, lub DOCX. Konsultacje stanowią usługi realizowane są w toku indywidualnych ustaleń terminowych.
 3. Produkty nagrania wideo sprzedawane są w formie dostępu wersji elektronicznej co oznacza, że Produkt dostępny jest do obejrzenia po zalogowaniu się do Panelu Klienta.
 4. Produkty fizyczne sprzedawane są w formie wysyłkowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu. System w ten sposób rozpoznaje użytkownika i przydziela (po złożeniu zamówienia) dostęp do danego konta.
 8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, jeśli dotyczy), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysyłanie e-mailem hasła Klienta.
 11. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail oraz utworzenie własnego hasła dostępowego. Po zalogowaniu się należy zdefiniować dane do wystawiania rachunków (zakładka moje konto/adresy/adres rozliczeniowy) takich jak: Imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), kraj, ulicę i numer zamieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy oraz opcjonalnie NIP. Można także zdefiniować osobno adres wysyłki, dla towarów materialnych (zakładka moje konto/adresy/adres do wysyłki).
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się;
 4. do poprawnego zrealizowania zamówienia wymagane jest, aby konto zawierało dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu do wystawienia rachunku/wysyłki Produktu (dla Produktów fizycznych, należy także wybrać rodzaj przesyłki), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia (w polu uwagi do zamówienia opcjonalnie),
 5. kliknąć przycisk ZAMÓWIENIE (po najechaniu myszką na ikonkę koszyka – prawy górny róg strony) lub w zakładce „ZOBACZ KOSZYK” przycisk „PRZEJDŹ DO KASY” następnie “KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 8. Każde zamówienie złożone prawidłowo otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
 9. Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia w wiadomości mailowej wysyłanej na adres złożony w zamówieniu
 10. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w określonym terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu, Sprzedawca poinformuje Klienta droga mailową lub telefoniczną o tej okoliczności proponują zmianę warunków zamówienia. Klient ma prawo nie wyrazić zgody w takim wypadku przysługuje mu zwrot wpłaconych środków. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.
 • Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Pobranie ze Strony Sklepu, po opłaceniu zamówienia zostanie przesłany do Klienta email wraz adresem www do pobrania Produktu,
 3. W przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym należy uwzględnić czas niezbędny do zaksięgowania środków, zazwyczaj 1-2 dni robocze, max. 3 dni robocze,
 4. Pobranie produktu będzie możliwe 3 razy w ciągu 2 tygodni od daty zamówienia/zaksięgowania środków,
 5. Przesyłka kurierska dla Produktów fizycznych.
 6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 8. Płatności elektroniczne poprzez system Przelewy24,
 9. Płatność kartą płatniczą w systemie Przelewy24,
 10. Płatność za pobraniem.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę wysyłką kurierską w terminie nie dłuższym, niż 5 dni roboczych plus czas dostawy kurierskiej maksymalnie 2 dni robocze (zwyczaj wysyłka jest zrealizowana u Klienta 2 dwa dni robocze licząc od zaksięgowania wpłaty).
 7. Realizacja zamówień na treści cyfrowe odbywa się niezwłocznie (max do godziny czasu przez system) po zaksięgowaniu wpłaty metodą Przelewy24. W przypadku tradycyjnego przelewu bankowego, czas księgowania środków to max 3 dni robocze, wówczas odrazu udzielane są dane dostępowe do treści cyfrowych.
 8. Realizacja usługi konsultacji odbywa się do 3 dni roboczych w terminie ustalonym przez strony transakcji i zaksięgowaniu wpłaty.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 12. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, jeśli dotyczy – produkty fizyczne) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 14. Kupujący wraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów takich jak dokumenty sprzedaży – faktury z załącznikami, dokumenty korygujące płatności wraz załącznikami i formularzami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną lub organowi kontroli skarbowej.
 15. Realizacja produktów z kategorii impregnaty do drewna wymaga dłuższego czasu na dostawę.

9a Konsultacje/Usługi

 

 1. Realizowane są wg warunków zawartych przy danej usłudze/konsultacji.
 2. Każdorazowo zamawiając konsultację Klient wysyła wiadomość e-mail na adres biuro@baleidetale.pl z określeniem problemu do omówienia oraz sugerowanego terminu realizacji usługi. W przypadku braku zgłoszenia taki kontakt wykonywany jest ze strony Sprzedającego o ile Klient podał właściwe dane kontaktowe.
 3. Gwarancja zwrotu kosztów poniesionych we współpracy ze mną dotyczy sytuacji, kiedy Klient korzysta z moich wskazówek i rekomendacji (tj. nanosi poprawki do swoich założeń projektowych, planowania budowy, budżetu, korzysta z polecanych fachowców).
 4. Kontakt ze strony Sprzedawcy następuję do 3 dni roboczych w sprawie ustalenia terminu i kanału kontaktu w celu zrealizowania usługi. Klient, w sprawach pilnych, ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym w trybie przyspieszonym, pod adresem biuro@baleidetale.pl lub telefonicznie 792 317 773.
 5. Klient ma możliwość przesłania stosownych dokumentów drogą mailową (biuro@baleidetale.pl) ułatwiających realizację usługi.

 

10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Sławomir Witiw, ul. Dobra 6-8/19, 53678 Wrocław, tel. 792317773, biuro@baleidetale.pl] o swojej decyzji o odstąpieniu o niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia
  od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności za towary i usługi, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, produkty przygotowywane pod indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 21. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 22. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 23. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 24. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 25. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 26. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 27. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

Pouczenie o odstąpieniu od umowy – treści cyfrowe + wzór

Pouczenie o odstąpieniu od umowy – usługi + wzór

Pouczenie o odstąpieniu od umowy – rzeczy (towary) + wzór

11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

3.1. BaleiDetale.pl Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BaleiDetale.pl Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu Internetowego.

3.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: biuro@baleidetale.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

3.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

3.5. BaleiDetale.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11a Reklamacje dotyczące Towarów:

 1. BaleiDetale.pl Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]- 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych
  ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy
  kierować:
  • na piśmie na adres: BaleiDetale.pl ul. Dobra 6-8/19, 53-678 Wrocław
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@baleidetale.plW przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 3. Wysyłany towar należy sprawdzać w obecności kuriera. W razie uszkodzeń niezbędne jest stworzenie stosownego protokołu w momencie odbioru przesyłki. Protokół/formularz uszkodzenia przesyłki dostępny jest bezpośrednio u kuriera, który pomaga sporządzić odpowiednie zapisy. Fakt uszkodzeń należy także zgłosić bezpośrednio do nas na info@woodchink.pl przesyłając numer przesyłki, której uszkodzenia dotyczą oraz zdjęcia i opis.
 4. BaleiDetale.pl Sp. z o.o. nie jest producentem dostępnych w Sklepie internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty – szczegółowe warunki są wówczas określane w karcie gwarancyjnej (oświadczeniu gwarancyjnym) dołączanym do produktu. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient niezależnie od uprawnień z tytułu ustawowej rękojmi może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z ustawowych przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Produkty przygotowywane pod zamówienie Klienta (np. barwione), nie podlegają zwrotowi, i czas ich realizacji jest dłuższy o 3 dni robocze.
 6. W przypadku impregnatów do drewna, reklamacje realizowane są przez CHEMAR S.C. Jan Heliński i Spółka
  95-070 Aleksandrów Łódzki
  Brużyczka Mała 49
  Tel/Fax: 42 712-11-30
  Przedstawiciel działu: 609-906-600
  E-mail: chemar@chemar.pl

12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. W przypadku zakupu impregnatów do drewna i ich reklamacji administratorem danych jest również CHEMAR S.C. Jan Heliński i Spółka, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Brużyczka Mała 49, Tel/Fax: 42 712-11-30, Przedstawiciel działu: 609-906-600, E-mail: chemar@chemar.pl
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na: https://baleidetale.pl/polityka-prywatnosci/
 9. Informacja o przysługujących prawach:

14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do Umów Sprzedaży stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Spory w związku z wykonywaniem zawartych Umów sprzedaży między Sklepem a Klientami:
 5. nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy,
 6. będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Data publikacji Regulaminu 29.04.2020r.

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

WZORY REKLAMACJI
Reklamacja towaru – naprawa lub wymiana
Reklamacja towaru – obniżenie ceny po żadaniu naprawy lu wymiany

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

     Adresat:

Imię i nazwisko oraz pełne dane adresowe podane przy zamówieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

telefon: ……………….

e-mail: ……………….

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*)/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Data

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.